Методичний форум

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ВАЖЛИВА ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ ПЕДАГОГА

Panacyk Світлана Панасюк, заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої шкли І-ІІІ ступеня № 7 м. Ковеля Волинської області

 Анотація. У даній статті  подаються рекомендації, які допоможуть педагогам у роботі, що прагнуть до змін та оновлення навчально-виховного процесу, показано, як знайти своє обличчя, власну траєкторію з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення запитів учнів.

Це матеріали про те, як навчити кожного учня вмінню керувати знаннями, планувати свою працю, розвивати творче мислення, подати, пояснити і відстояти власну ідею, оцінити як інших, так і самого себе.

Тези до статті

 1. Традиційні педагогічні засоби виховання, змісту й організації навчально-виховного процесу все частіше не спрацьовують. Через невідповідність темпів і характеру соціальних та педагогічних процесів виникають кризові явища в педагогіці.
 2. Інноваційні педагогічні технології як процес – це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів.
 3. Інноваційна діяльність педагога, як визначають науковці, передбачає дотримання таких принципів:
 • Принцип інтеграції освіти. Це увага до кожної дитини як особистості.
 • Принцип диференціації та індивідуалізації освіти. Потребує забезпечення умов для розвитку здібностей кожного вихованця,
 • Принцип демократизації освіти. Передбачає створення передумов розвитку активності, ініціативи, творчості учнів і вчителів.
 1. Необхідно долати шлях від орієнтації на предметні знання до оволодіння надпредметними вміннями, формуючи, так чином, в учня внутрішню готовність прийняття рішень, застосування набутих знань у будь-яких ситуаціях. І головною дійовою особою у цьому процесі стає учень.
 2. Найсерйознішою проблемою реформування освіти є підготовка вчителів, які повинні усвідомити, що слід переходити «від передання знань» до «навчання жити».
 3. Значна кількість основних методичних інновацій пов’язана сьогодні із застосуванням інтерактивних методів навчання.
 4. Рефлексивна діяльність на занятті не тільки створює умови для усвідомлення пройденого шляху, але і сприяє формуванню і розвитку універсальних навчальних навичок: виділяти головне, планувати власну діяльність, аналізувати, оцінювати і виправляти помилки, знаходити компроміси.
 5. Реалізація інноваційних методик передбачає комплексне використання сучасних технічних засобів навчання, аудіо та відеоматеріалів, комп’ютерної техніки.
 6. Використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним. Інтегрування звичайного уроку з комп’ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на персональний комп’ютер, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним.
 7. Найбільш прийнятним способом використання комп’ютера на уроках є застосування програми Power Point, зокрема створення презентацій. Відбір матеріалу для презентації має відповідати принципам науковості, доступності, послідовності подання матеріалу, наочності. Увесь урок не має ґрунтуватися на презентації. Слайди презентації можна використати під час пояснення, закріплення або створенні проблемної ситуації на уроці.
 8. Створюючи презентацію, бажано пам’ятати про мету її створення. Для цього необхідно створити презентацію певного обсягу, оскільки зоровий ряд великої кількості слайдів викликає втому, відвертає увагу від суті матеріалу. Не повинно бути «зайвих» слайдів, які не супроводжуються поясненням.
 9. Активному навчанню сприяє проведення квестів. Розроблено сюжети квестів, правила, механіка ігор, підказки, завдання та система оцінювання.
 10. Максимально ефективною виявилася SMAPT – технологія – програма навчальних педагогічних ігор із використанням інтерактивної дошки.
 11. Змінюється в навчально-виховному процесі роль учителя: координатор, партнер, спі­вавтор, консультант.
 12. Недаремно найефективніші інноваційні навчальні методики акцентуються на числі: 90% практики +10% таланту = 100% успіху.

 Бібліографія

 1. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук., – К.: Атіка, 2005. – 272 с.
 2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: – Київ: Академвидав, 2004. – 352 с.
 3. Пєхота О.М. Освітні технології. Навчально-методичний посібник. К.: А.С.К., 2002. – 255 с.
 4. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посібник. К.: А.С.К., 2002. – 255 с.

 Питання

Відповідаючи, покликайтесь на зміст статті.

 1. Чому виникають кризові явища в освіті?
 2. Чи погоджуєтесь ви з думкою І. Зязюна, що традиційна система навчання є без особистісною, «бездітною», «безлюдською»?
 3. Ословте свої думки: яке основне кредо інтерактивного навчання?
 4. Чому виникають проблеми у використанні мультимедійних продуктів?
 5. Якими принципами повинен керуватись педагог при створенні презентацій?
 6. З опертям на подану інформацію опишіть роль вчителя: координатор, партнер, співавтор, консультант.
 7. Ословте свої міркування, як педагогу розвинути природні здібності дитини, стати транслятором знань?
 8. Які переваги та недоліки мультимедійних технологій в організації активної пізнавальної?
 9. Ословте свою позицію щодо напису на комп’ютері: «тут є усе, крім твого власного розуму»
 10. Які новітні педагогічні технології переважають у навчально-виховній діяльності і чому?

 Відгуки на статтю:

https://drive.google.com/drive/folders/0B1hpvr6yrwhOQXoxZDF1anBCSlU?usp=sharing